ศาลาการเปรียญวัดสิงห์ทอง

กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น