ประวิติ วัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี

วัดสิงห์ทอง

วัดสิงห์ทอง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๖ เดิมเรียกว่า วัดบางขันหมาก ต่อมามีผู้เล่าว่า ได้เคยขุดสระน้ำพบ สิงห์ ซึ่งเป็นรูปปั้นหินทรายแกะสลัก ชาวบ้านจึงเรียกกันเป็นนามวัดว่า สิงห์ทอง มาจนถึงปัจุบัน วัดสิงห์ทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมารฯ ทรงเสด็จตัดลูกนิมิต

เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง  พระครูสมุห์ บุญชู โชติวโร

เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง-ปัจจุบัน

พระครูสมุห์ บุญชู โชติวโร
เกิด ๕  เมษายน  ๒๕๐๓
พรรษา   ๒๘ พรรษา
การศึกษา นักธรรมเอก
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง

ลำดับอดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง

๑.พระอาจารย์ตุ่น
๒.พระอาจารย์เทศ
๓.พระอาจารย์อินทร์
๔.พระอาจารย์หัว ทองชื่น
๕.พระอาจารย์ศรี แสงสุริยะ  พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๗๐
๖.พระอาจารย์หงิม ศรีละเวช  พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๕
๗.พระอาจารย์ประสาร อินทรพงษ์ พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๘๐
๘.พระอาจารย์กลึง  แก้วไทย  พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๕
๙.พระครูวิบูลจริยาวัตร พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๓๑
๑๐.พระครูสุทธิธรรมารักษ์  ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑  -๒๕๖๑
๑๑.พระครูสมุห์ บุญชู โชติวโร  พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน

 

งานบุญ งานประจำปี สิ่งศักดิ์วัดสิงห์ทอง

งานบุญประจำปี ฟังเทศนาธรรมทุกวันพระ
งานกฐินประจำปี งานกฐินประจำปี
ไหว้บูชาพระราหู งานสอยดาวประจำปี