อุโบสถวัดสิงห์ทอง

วัดสิงห์ทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๒เขตวิสุงคสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมารฯ

ทรงเสด็จตัดลูกนิมิต